Rješenja

Izaberite i instalirajte rješenje koje odgovara vašim potrebama

Efikasnost

Efikasno upravljajte svim poslovnim procesima

Analiza

Analizirajte poslovanje i donosite odluke koje će povećati prodaju

Rešenja za
prevoznike

Sistem prevoznicima omogućava brojne funkcije koje olakšavaju njihovo svakodnevno poslovanje. Sa Busticket4.me sistemom je omogućena jednostavna prodaja karata u autobusima, praćenje prodaje sa svih prodajnih mesta koja su u sistemu, upravljanje alotmanima, pravljenje finansijskih dokumenata (obračuna i faktura) i izveštaja o prodatim kartama i popunjenosti autobusa i dr.

RAD SA PUTNIM NALOZIMA

Jednostavno upravljanje radom posada i praćenje njihovog rada omogućeno je kroz opcije rada sa putnim nalozima. Kroz opcije rada sa putnim nalozima je moguće na nivou polaska, dodeliti posadu tačno određenom vozilu i pratiti rad te posade.

PRODAJA KARATA U AUTOBUSIMA

Za rad posade u autobusima je razvijena posebna Android aplikacija čije su osnovne funkcionalnosti: Prodaja pojedinačnih karata Evidencija karata kooperanata i autobuskih stanica Evidencija prtljaga Rad sa putnim nalozima Oprema za rad posade se sastoji iz tablet uređaja i bežičnog štampača, koji su povezani bluetooth vezom.

UPRAVLJANJE ALOTMANIMA

Jednostavan grafički interfejs web portrala za upravljanje alotmanima omogućava korisnicima sistema lako dodeljivanje i ukidanje alotmana po polascima i prodajnim mestima.

EVIDENCIJA PRODATIH KARATA

U svakom trenutku je moguće sa bilo kog uređaja koji ima pristup internetu, bilo da je u pitanju personalni računar, tablet uređaj ili mobilni telefon novije generacije, pratiti prodaju karata iz sistema. Svi prevoznici pretplaćeni na ovu uslugu mogu pratiti prodaju karata sa prodajnih mesta koja su u sistemu BusTicket4.me.

E-MAIL ZA IZVEŠTAVANJE

Obaveštenje o svakoj transakciji koja se obavi u sistemu a tiče se prodaje karata za polaske prevoznika, u realnom vremenu se prosleđuje odgovornim licima prevoznika na njihovu adresu elektronske pošte ili broj telefona. Pored obaveštenja o uspešnoj prodaji karte, sistem šalje i informaciju o ispunjenju alotmana preko 80%, kao i rekapitulaciju prodatih karata za narednih 24h i 1h pre polaska.

IZVEŠTAVANJE

Pored mogućnosti praćenja prodaje prodajnih mesta, sistem omogućava i pravljenje izveštaja koji su namenjeni radu različitih službi prevoznika (finansijski izveštaji, izveštaji o popunjenosti kapaciteta prevoznika, o radu posade i dr.).

Rešenja za
autobuske stanice

Najvažnije funkcije koje sistem namenjen autobuskim stanicama i turist biroima omogućava svojim korisnicima su: Prodaja autobuskih karata Evidencija staničnih usluga Vođenje staničnog dnevnika Kontrola izlaska putnika na perone Otprema i prijem autobusa Obračun i fakturisanje trećim licima Štampanje fiskalnih računa Pravljenje izveštaja

Prodaja karata

Prodaja autobuskih karata se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka, koji su definisani tako da prate logiku rada biletara pri izdavanju karata. Program je namenjen kako korisnicima koji radije koriste tastaturu, tako i korisnicima koji prilikom izdavanja karte koriste miša. Svi elementi prozora su raspoređeni tako da maksimalno ubrzaju i olakšaju rad biletara. Pored prodaje karata program omogućava i rezervaciju mesta u autobusima. Program omogućava izdavanje pojedinačnih karata za prevoz, peronskih i autoperonskih karata, staničnih usluga i overu povratnih kupona.

Evidencija staničnih usluga

Pored osnovne funkcije prodaje karata program omogućava i funkcije evidencije svih usluga autobuske stanice (garderoba, ležarina, parking i dr.). U skladu sa navedenim, program omogućava korisnicima funkcije: Izdavanja fiskalnog računa Izdavanje periodičnih računa Izdavanje maloprodajnih računa za usluge plaćene gotovinom

Vođenje staničnog dnevnika

Jednostavno upravljanje polascima i alotmanima za date polaske omogućeno je u programu za prodaju karata. Moguće je evidentirati dolaske i polaske autobusa sa stanice, otkaze na liniji i dodavati BIS polaske. Sve informacije koje su unete u sistem se automatski beleže u elektronskom staničnom dnevniku. Pored ovih funkcija, dispečerima je na raspolaganju i funkcija rada sa alotmanima.

Kontrola izlaska putnika na perone

Potpuno automatizovan sistem kontrole pristupa je realizovan kroz softversko upravljanje radom obrtnih barijera za putnike. Samo putnici sa važećim peronskim i kartama za prevoz mogu izaći na perone.

Prijem i otprema autobusa

Jednostavan prijem i otprema autobusa je omogućena kroz kontrolu rada rampi na ulazu/izlazu sa stanice. Kontrola pristupa autobusa može biti izvedena tako da samo autobusi čija posada ima odgovarajuću beskontaktnu karticu može ući na stanicu.

Informisanje putnika

Svi polasci sa stanice i dolasci na stanicu se prikazuju putnicima na na TV ekranima stanice, koji su povezani sa BusTicket4.me sistemom. Da bi sistem mogao da prikazuje podatke potrebno je da stanica ima TV uređaje novije generacije (tzv. „pametni TV“).

Izveštaji, obračuni i fakture

S obzirom da program opslužuje više vrsta korisnika, moguće je kreirati različite izveštaje koji se odnose na: Pregled rada svakog korisnika sistema ponaosob (izveštaji o prodaji karata i drugih usluga) Pregled polazaka po danima – kreiranje staničnog dnevnika Pregled alotmana po polascima za određeni datum Pored ovih izveštaja sistem omogućava kreiranje obračuna i faktura stanica i turist biroa prema svojim klijentima.

Rešenja za
kontrolu pristupa

U sklopu ponude sistema BusTicket4.me za autobuske stanice nalazi se i podsistem za kontrolu pristupa odlaznim peronima.
Fizički, kontrolu pristupa je moguće odraditi na više načina u zavisnosti od konfiguracije terena i zahtijevanog nivoa zaštite neautorizovanog pristupa peronima. Najčešće rješenje jeste kotrola pristupa trokrakim barijerama koje omogućavaju prolazak samo jednog putnika. Dakle, jedna autobuska karta - jedan putnik - jedan izlaz na peron.
Cijeli sistem kontrole izlaska putnika na perone sastoji se od:

  • trokrake barijere za kontrolu izlaska na peron (jedne ili više njih u zavinosti od potrebe)
  • jednosmjerne barijere za slobodan izlaz putnika sa perona, a koja onemogućava prolaz ka peronima
  • bar kod čitača (po jedan čitač za svaku barijeru)
  • i kontrolne logike za povezivanje na BusTicket4.me
Proces izlaska putnika na perone predstavljen je sljedećim koracima:
  1. putnik kupi kartu na biletarnici. Svaka karta izdata iz BusTicket4.me sistema označena je sa barkodom
  2. putnik kartu prinosi u za to predviđeno kućište u koje je ugrađen barkod kako bi izvršio verifikaciju autobuske karte
  3. barkod čitač informaciju o očitanom barkodu prosljeđuje ugrađenoj kontrolnoj logici
  4. kontrola logika se povezuje na sistem BusTicket4.me i vrši provjeru validnosti karte na osnovu zadatih parametara,
  5. Ukoliko je karta ispravna i nije već iskorišćena barijera se otključava i putnik dobija svjetlosni i zvučni signal da može da prođe. Ukoliko karta nije autorizovana putnik dobija crveni svjetlosni signal da ne može da prođe kroz barijeru.
Cassiopeia je u mogućnosti da isporuči kompletnu opremu i uslugu povezivanja na BusTicket4.me po modelu "ključ u ruke" ili je moguće povezati postojeće barijere na sistem BusTicket4.me.
U prvom slučaju Cassiopeia je u mogućnosti da obezbijedi bar dvije ponude za barijere, kao i ponudu za kontrolnu logiku, dok se u drugoj mogućnosti daje ponuda samo za kontrolnu logiku.
Cijena kompletne usluge sa isporukom jedne kontrolišuće trokrake barijere, jedne nekontrolišuće barijere za izlaz sa perona, jednog barkod čitača i kontrolne logike, sa isporukom i ugradnjom može da košta od 3000€ i više u zavisnosti od modela opreme. Ipak, s obzirom da cijena zavisi o aktuelnog trenutka, kao i od želja naručioca svaki projekat zaslužuje posebnu ponudu. S toga Vas pozivamo da nas kontaktirate na email support@busticket4.me ili na telefon +38267000272 i mi ćemo odgovoriti sa namjenskom ponudom.
Naručilac je dužan da obezbijedi prostor oko barijera sa ogradom ili na drugi način.
U produžetku je prikazana galerija fotografija sa implementacije ovog rješenja na Autobuskoj stanici u Trebinju - BiH.

Trg Golootačkih žrtava br.2
+382 67 000 272
office@busticket4.me

dogovorite sastanak